UVJETI KORIŠTENJA

 

Uvjeti korištenja materijala. Zabranjeno je javno prikazivanje, prenošenje, objavljivanje, mijenjanje, reproduciranje, distribuiranje, sudjelovanje u prijenosu ili prodaji, izradi kopija, otpremanju te svakoj drugoj vrsti uporabe cjelovitog sadržaja ovih stranica ili jednog njihovog dijela te odabir i usklađivanje njihovog sadržaja bez izričitog pismenog dopuštenja Hidroex d.o.o. i drugih vlasnika autorskih prava. Zabranjeno je koristiti ove stranice za trgovinu, prodaju te u ostale trgovačke svrhe osim kupnje od Hidroex d.o.o. Svako objavljivanje reklama ili prikupljanje ponuda za proizvode i usluge nije dozvoljeno bez pismenog odobrenja Hidroex-a.. Zabranjuje se prenošenje i objavljivanje opscenih, uvredljivih, vulgarnih, prijetećih ili nepristojnih ili na drugi način neprihvatljivih ili protuzakonitih sadržaja kao niti onih koji krše neka od prava bilo koje strane ili sadrže viruse ili drugi štetan materijal. Korisnici preuzimaju odgovornost za svaku štetu koja je posljedica kršenja nekog prava ili za drugu vrstu štete koja bi iz toga mogla proizići.Iako nije naš običaj uređivati materijale i poruke koje korisnici objavljuju na ovoj adresi, pridržavamo pravo (ali ne i obvezu) da korisničke poruke u cijelosti ili djelomično izbrišemo.

 Autorska prava. Sadržaj ove lokacije zaštićen je autorskim pravom koje pripada Hidroex d.o.o. ili je ustupljeno Hidroexu.d.o.o., a u vlasništvu je trećih osoba. Hidroex d.o.o također posjeduje autorsko pravo uređivanja, izbora i usklađivanja sadržaja ove lokacije. Ova lokacija sadrži zaštitne znakove, imena pojedinaca i drugo slično intelektualno vlasništvo u posjedu Hidroexa d.o.o. ili u vlasništvu trećih osoba, a Hidroex je nositelj licence. Ne smijete smatrati da je bilo koji sadržaj na ovoj lokaciji za uporabu bez ograničenja, no može se zatražiti dozvola za umnožavanje.

 Galerija slika. Sve fotografije, slike i ostali materijali koji se pojavljuju na ovim internet stranicama isključivo su vlasništvo Hidroexa d.o.o. Autorsko pravo na sve materijale koji se nalaze na Internet stranicama pripadaju Hidroexu d.o.o.. Sva prava su pridržana. Dopuštenje se daje medijskim subjektima radi upotrebe materijala isključivo u informativne, uredničke i promidžbene svrhe objavljivanja u novinama, časopisima i elektronskim medijima uz navođenje izvora i autora. Drugačija uporaba materijala sa www.hidroex.hr nije dopuštena.Također nije dopuštena uporaba bilo kojeg materijala s ovih stranica u svezi s prodajom ili nuđenjem na prodaju proizvoda ili usluga bilo koje vrste. Definirano dopuštenje i način uporabe ovih internet stranica ne smije se prenositi, podugovarati ili dodjeljivati i svaki namjeravani i pokušani prijenos, podugovaranje ili dodjeljivanje smatrat će se ništavnim.Uporabom materijala s internet stranica medijski korisnici se obvezuju u potpunosti se pridržavati ovdje utvrđenih ograničenja, uvjeta i zahtjeva. Hidroex d.o.o. ne daje jamstvo ili pravo prigovora u pogledu točnosti i potpunosti bilo kojih materijala koji se nalaze na njezinim internet stranicama te se ne smatra odgovornim za eventualne posljedice koje mogu nastati zbog drugačijeg tumačenja materijala na ovim Internet stranicama. Medijski subjekti i ostali korisnici koji upotrebljavaju ove internet stranice izrijekom prihvaćaju obeštetiti Hidroex d.o.o za bilo kakva i sva potraživanja, troškove, štete, odgovornosti koje nastaju nesavjesnom uporabom materijala sa internet stranica od strane istog korisnika, uključujući i bilo kakvu izravnu, neizravnu, slučajnu, posebnu ili posljedičnu štetu.

Jamstva i uskraćivanje prava. Hidroex d.o.o. uložit će razuman napor kako bi se na njegovim web stranicama objavljivali točni i aktualni podaci, ali ne preuzima odgovornost za točnost i potpunost istih, kao što i ne daje pravo prigovora u tom smislu.Hidroex d.o.o. ne odgovara za štetu ili povredu (uključujući, ali ne isključivo, posebnu ili posljedičnu štetu) koja može biti rezultat korištenja ili nemogućnosti korištenja bilo kojeg dijela web lokacije ili nečega što je u njoj objavljeno ili dodano od strane drugih korisnika. Hidroex d.o.o. i dobavljači ne preuzimaju nikakvu zakonsku odgovornost za točnost, potpunost ili korisnost podataka, uređaja, proizvoda ili postupaka ovdje prikazanih te ne jamče da uporaba informacija, uređaja, proizvoda ili postupaka neće uznemiravati privatna prava. Politika zaštite osobnih podataka na internet stranicama Hidroexa d.o.o. Želimo jasno reći da prilikom posjete ovim stranicama Vaši osobni podaci ostaju tajni, osim ako ih ne želite dobrovoljno otkriti. Obvezujemo se da, osim u svrhu zakonske istrage, nećemo drugim stranama dati podatke koje smo primili. Kada nam šaljete elektronsku poštu (e-mail) s osobnim podacima po kojima vas je moguće identificirati bilo putem e-mail poruke s pitanjem ili komentarom ili putem obrasca koji nam dostavljate e-mail poštom (kao u slučaju narudžbe knjiga) mi te podatke koristimo u svrhu ispunjenja vaših zahtjeva. Možda ćemo vaš e-mail poslati drugim zaposlenicima ili dobavljačima koji mogu bolje odgovoriti na vaša pitanja.

Ankete. Povremeno na našim stranicama provodimo ankete. Podaci koje prikupimo pomoću tih anketa  upotrijebit će se isključivo za potrebe Hidroexa d.o.o. Ako na našim stranicama objavimo uzorak odgovora na anketu, taj uzorak neće sadržavati osobne podatke.

UVJETI KORIŠTENJA naših proizvoda

Korištenje naših proizvoda na način koji nije naveden u tehničkim informacijama zahtjeva posebnu provjeru. U tim slućajevima odgovornost za eventualno nastale štete, neovisno koje naravi, ne preuzimamo. Daljnje detaljne informacije potražite u tehničkim informacijama, proizvodnim preporukama i uputama za korištenje. Upotreba proizvoda izvan naših preporuka iskljućuje svako jamstvo, također i pravnu zaštitu prema trećim osobama. Zadržavamo pravo promjena, a u skladu sa tehničkim poboljšanjima.
 

VAŽNO!!!
Pri korištenju PEHD cijevi obavezno provjeriti tehničku ispravnost iste, poput debljine stijenke, dimenzije vanjskog profila cijevi, ovalnost, mehaničko oštećenje.
Ukoliko se ustanovi da npr. vanjski promjer cijevi koji koristite nije adekvatan (npr. umjesto dn25mm, mjerenjem se ustanovi da je OD cijevi 23,8mm), tada Hidroex i Plasson ne prihvaćaju nikakve reklamacije!
Upute za korištenje i montažu Plasson Elektrofuzijske spojnice

Upute za korištenje i montažu Plasson PushFit spojnice (str.25,26 kataloga)

Upute za montažu revizijskih okana

Upute za montažu vodomjernih okana

Upute za montažu optičkih kabelskih zdenaca

 

 

Plasson Hrvatska

OBAVIJEST VAŽNO!

Zbog pojave velike nepravilnosti i falsificiranja dokumenata na tržištu Republike Hrvatske obaviještavamo Vas oko bitnih detalja pri pisanju I sastavljanju dokumentacije o dokazivanju pri nekom natječaju ili tenderu: 

  1. CERTIFIKAT ZDRAVSTVENE ISPRAVNOSTI – može glasiti na samo jednog proizvođača ne dva ili više (npr na certifikatu ne mogu pisati dva brenda Plasson/Poliext ili Plasson/xy neki brend).

Ovaj dokumenat može biti izdan jedino od strane nosioca zastupnika/distributera za Republiku Hrvatsku, pravnoj osobi koja predmetni projekat prijavi kako bi mogla na isti participirat uz Važnu napomenu da se u druge svrhe ili projekte ne može koristiti i smatra se ne važećim.

SVAKO UMNOŽAVANJE ILI DIJELJENJE PREMA TREĆIM OSOBAMA, SMATRA SE NE VAŽEĆIM I PODLIJEŽE KAZNENOM PREKRŠAJU.
HIDROEX kao ovlašteni zastupnik I distributer PLASSON Izrael je jedini nositelj i vlasnik certifikata zdravstvene ispravnosti te sve druge izvedenice izdane od nekih drugih institucija, drugih zemalja ili pravnih subjekata su ne važeće te podliježu kaznenom prekršaju!
 

  1. IZJAVA O SUKLADNOSTI - Ovaj dokumenat može biti jedino izdan od strane zastupnika HIDROEX d.o.o za Republiku Hrvatsku, za prethodno prijavljeni projekat na koji neki pravni subjekt želi participirat te se u druge svrhe ili projekte ne može koristiti i smatra se ne važećim. Dokumenat je generiran zaštitnim kodom i kao takav jedinstveno evidentiran i arhiviran! Svako umnožavanje ili dijeljenje prema trećim osobama, smatra se ne važećim i podliježe kaznenom prekršaju.

HIDROEX kao ovlašteni distributer i zastupnik PLASSON Izrael je jedini nositelj i vlasnik Izjave o sukladnosti koji proizvodni program PLASSON stavlja na tržište Republike Hrvatske (prema Zakonu o    tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti NN 20/2010 485/ Urbroj: 71-05-03/1-10-2) te sve druge izvedenice izdane od nekih drugih institucija, drugih zemalja ili pravnih subjekata su ne važeće te podliježu kaznenom prekršaju!

Ukoliko primjetite da bilo tko, tko Vam pokušava nuditi Plasson spojne elemente a da nije priložio gore navedenu dokumentaciju koja je regulirana od strane zastupnika PLASSON Hrvatska/Hidroex d.o.o., iste smatrajte ne važećima!

 


Početna | O nama | Servis | Kontakt 
Hidroex d.o.o
Copyright © 2009. All rights reserved.
Revised: 15-tra-2019